lewa grafika

logo

  • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik
tel.:  32/422 23 86

Szkoła podstawowa

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

WYCHOWANEK MA PRAWO:

1. Korzystać z wyposażenia i urządzeń Internatu.
2. Dokonywać w uzgodnieniu z wychowawcą wyboru kół zainteresowań.
3. Systematycznego kontaktu z rodziną.
4. Mieć zapewnioną opiekę, ochronę przed przemocą i poszanowanie własnej godności.
5. Spotykać się z kolegami, koleżankami spoza Internatu w uzgodnionym z wychowawcą miejscu i czasie.
6. Wpływać na życie internatu poprzez działalność w samorządzie.
7. Przedstawienia swoich problemów wychowawcy grupy, pedagogowi i innym wychowawcom oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.
8. Reprezentować Internat w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami.
9. Dodatkowej pomocy ze strony wychowawcy i kolegów w przypadku trudności w opanowaniu materiału programowego, z powodów przez siebie niezawinionych.
10. Korzystać z organizowanych przez internat obozów, wycieczek i innych imprez kulturalno – oświatowych i sportowych.


 
WYCHOWANEK MA OBOWIĄZEK:

1. Systematycznej obecności w Internacie:
- powrotu do Internatu w ustalonym przy wypisie terminie,
- dostarczania od rodziców / opiekunów usprawiedliwień nieobecności w internacie w dniach nauki szkolnej.
2. Aktywnie uczestniczyć w życiu Internatu:
- w zajęciach wychowawczych i dydaktycznych, terapeutycznych, samoobsługowych, opiekuńczych,
- w zajęciach kół zainteresowań,
- w imprezach,
- w pracach na rzecz Internatu i środowiska.
3. Wzorowo zachowywać się na terenie Internatu i godnie reprezentować go poza terenem.
4. Okazywać szacunek pracownikom Internatu i kolegom.
5. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz pomagać młodszym, słabszym, potrzebującym pomocy.
6. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Internacie.
7. Szanować i używać zgodnie z przeznaczeniem przedmioty osobistego wyposażenia.
8. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę wyglądu zewnętrznego.
9. Przestrzegać zarządzeń dyrekcji Internatu, wykonywać polecenia pracowników Internatu.
10. Odznaczać się uczciwością w postępowaniu.
11. Dbać o kulturę słowa na co dzień.
12. Podporządkować się zaleceniom władz Internatu.
13. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności.
14. Ponosić odpowiedzialność za podjęte zadania.
15. Naprawiać wyrządzone przez siebie szkody.

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik